Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami związanymi z projektem "Zdolni na start - IV edycja" na rok szkolny 2014/2015.

Ewidencja czasu pracy - opiekunowie dydaktyczni

Upoważnienie do podpisania umowy stypendialnej

Lista stypendystów i lista rankingowa

Wniosek o przyznanie stypendium

Uprzejmie informujemy, że wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić wyłącznie w generatorze wniosków stypendialnych. Do wypełnienia wniosku potrzebne jest utworzenie konta Wnioskodawcy. Konto wnioskodawcy służy m.in. do korespondencji e-mailowej, a także do realizacji dalszych etapów projektu, gdy uczeń otrzyma stypendium. Generator wniosków stypendialnych znajduje się w prawym górnym rogu strony. Można tam przejść również klikając tutaj. Wypełniony w generatorze wniosek należy następnie wydrukować do formy papierowej i złożyć wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego.

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku, który służy wyłącznie do przeglądania, np. w celu przygotowania niezbędnych danych do wprowadzenia do generatora wniosków stypendialnych.

Indywidualny plan rozwuju edukacyjnego ucznia

Uprzejmie informujemy, że indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia (IPRE) należy wypełnić wyłącznie w generatorze tychże planów. Do wypełnienia IPRE potrzebne jest utworzenie konta Opiekuna Dydaktycznego. Konto to służyć będzie do realizacji dalszych etapów projektu, w szczególności do wypełniania SPRAWOZDAŃ. Generator wniosków stypendialnych znajduje się w prawym górnym rogu strony. Można tam przejść również klikając tutaj. Wypełniony w generatorze IPRE należy następnie wydrukować do formy papierowej i dołączyć do wniosku o stypendium.

Poniżej zamieszczamy wzór IPRE, który służy wyłącznie do przeglądania, np. w celu przygotowania niezbędnych danych do wprowadzenia do generatora IPRE.

Regulamin

Dokumenty rekrutacyjne składane wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium

Uprzejmie informujemy, że oprócz zamieszczonych powyżej formularzy, które należy wydrukować i uzupełnić, do wniosku o stypendium należy dołączyć ponadto dodatkowe dokumenty:

  • indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia - generowany elektronicznie w ramach strony internetowej projektu przez opiekuna dydaktycznego
  • wyniki z egzaminu zewnętrznego (sprawdzianu po VI klasie lub egzaminu gimnazjalnego)
  • świadectwo szkolne za rok szkolny 2013/2014
  • zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach, turniejach zawodowych i olimpiadach wskazanych we wniosku o stypendium w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
  • lub też zaświadczenie potwierdzające samodzielną lub zespołową pracę naukową lub prowadzenie badań naukowych podpisane przez pracownika naukowego uczelni wyższej pod opieką którego przygotowywana jest praca lub prowadzone badania - o ile takowe osiągnięcie wpisano do wniosku

Wyniki egzaminu zewnętrznego, świadectwo szkolne oraz wszelkie zaświadczenia należy dostarczyć w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Dopuszcza się poświadczenie kopii przez dyrektora szkoły, do której w roku szk. 2014/15 uczęszcza kandydat do stypendium.

 

Przypominamy, że wnioski można składać w imieniu uczniów, którzy spełniają warunki określone w § 2 ust. 1 regulaminu przyznawania stypendium.

 

 

 

Uchwały regulujące zasady przyznawania stypendium oraz wzory dokumentów

UCHWAŁA NR XLIX/785/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja” w roku szkolnym 2014/2015

UCHWAŁA; ZAŁ. 1 - REGULAMIN

UCHWAŁA NR 28/965/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie ustalenia wzorów dokumentów rekrutacyjnych w ramach naboru stypendystów na rok szkolny 2014/2015 w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Zdolni na start – IV edycja”, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UCHWAŁA;

Kalendarium
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wybierz okres wydarzeń:
Miesiąc:
Rok:
Newsletter
powered by netadmin 6.93