Udostępnienie sprawozdania z realizacji IPRE - semestr letni

Szanowni Opiekunowie stypendystów;

Uprzejmie informujemy, iż od dziś, tj. 8 maja 2015 r. można wypełniać w elektronicznym generatorze sprawozdania z realizacji indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego stypendystów naboru na rok szkolny 2014/2015. Przypominamy, iż termin na dostarczenie sprawozdań upływa 29 maja 2015 r.

Rozliczenie z urzędem skarbowym

UWAGA STYPENDYŚCI

Stypendium w ramach projektu "Zdolni na start - IV edycja" jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawa zwolnienia: art. 21, ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991, Nr 80, poz. 350, ze zm.).

UWAGA OPIEKUNOWIE STYPENDYSTÓW

Do wszystkich Państwa, którzy w 2014 r. byli zaangażowani na podstawie umowy zlecenie w realizację opieki dydaktycznej nad stypendystami projektu, w dniu 27 lutego 2015 r. zostały wysłane PITy.

Zmiana struktury Urzędu Marszałkowskiego

Z początkiem 2015 roku nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w wyniku której dotychczasowy Departament Edukacji i Sportu został przekształcony w Departament Kultury i Edukacji. Wszelką korespondencję związaną z projektem prosimy kierować pod:

Departament Kultury i Edukacji
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

z dopiskiem "Zdolni na start - IV edycja"
 

Termin podpisania umów stypendialnych

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z okólnikiem Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu, umowy stypendialne można podpisywać w terminie od 2 do 9 grudnia bieżącego roku w wyznaczonych punktach.

data: 2014-12-01

Termin podpisania umowy stypendialnej

Uprzejmie informujemy, iż Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczył termin podpisawania umów stypendialnych zawieranych ze stypendystami projektu od 2 grudnia 2014 r. do 9 grudnia 2014 r.

Prosimy o kontakt telefoniczny do deklarowanego miejsca podpisa podpisania umowy i umówienie się na konkretny dzień.

10 listopada Urząd Marszałkowski NIECZYNNY

Szanowni Państwo;

uprzejmie informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest w poniedziałek 10 listopada 2014 r. nieczynny. Dotyczy to również wszystkich Przedstawicielstw Urzędu.

Termin załatwienia sprawy

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na konieczność rozpatrzenia wszystkich złożonych wniosków o stypendium, oraz z uwagi na skomplikowany stan prawny i faktyczny spraw części podmiotów wnioskujących o stypendium w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja”, należy oczekiwać, iż decyzje o przyznaniu stypendium zostaną podjęte w pierwszej połowie listopada 2014 r. Decyzje o nieprzyznaniu stypendium zostaną wystawione w późniejszym terminie, jednakże nie później niż do końca 2014 r.

Wszystkie decyzje zostaną w formie pisemnej przesłane na adres korespondencyjny wnioskodawcy wskazany we wniosku drogą pocztową, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Liczba wniosków o przyznanie stypendium

W terminie wpłynęły 492 wnioski o przyznanie stypendium.
Obecnie trwa rozpatrywanie poszczególnych wniosków, co jest niezbędne do stworzenia rankingu wniosków.

Udostępnienie generatora wniosków stypendialnych oraz generatora indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego

Od dnia 1 września 2014 r., tj. od dziś, jest możliwość pełnego korzystania z generatora wniosków stypendialnych oraz z generatora indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego. Jest już możliwość zapisania wersji ostatecznych obu ww. formularzy.

Warunki ubiegania się o stypendium

Udział w projekcie stypendialnym w roku szkolnym 2014/2015 wziąć mogą szczególnie uzdolnieni uczniowie spełniający łącznie warunki:

Termin i miejsce składania wniosków o stypendium

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu "Zdolni na start - IV edycja" na rok szkolny 2014/2015 należy składać w terminie od 1 września do 19 września 2014 r.

Generator wniosków o stypendium

Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad generatorem wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu "Zdolni na start - IV edycja" na rok szkolny 2014/2015. Prace zostaną zakończone w okresie wakacyjnym, a generator zostanie udostępniony najpóźniej w dniu 1 września 2014 r.

data: 2014-07-09
Kalendarium
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wybierz okres wydarzeń:
Miesiąc:
Rok:
Newsletter
powered by netadmin 6.93